Heather Klein
Photo: Arthur W. Tong (Cahill Archives)

Heather Klein